• Ideal Dream Homes, SL
  • Calle Canónigo Torres 8
  • 03181 Torrevieja (Alicante)
  • +34865754346
  • +34642807995
  • Locatie
Zoeken

Samenwerkingscontract


CONTRACT VOOR PROFESSIONELE SAMENWERKING


In _____________, op _________ juli 20222


DOOR EN TUSSEN

- Aan de ene kant,

De heer ............................................with Identiteitskaart nr. ................, namens het bedrijf Ideal Dream Home SL, met fiscaal identificatienummer B10892735, en met zetel te San Francisco 17 , La Zenia 03189 Orihuela, Alicante, krachtens een volmacht verleend voor de notaris ___________ van _________, Protocol nr. _____________, op de datum van ___________ hierna genoemd Ideal Dream Home.


- En van de andere partij,

_________________________, met identiteitskaartnummer ___________, namens de vennootschap _________________, met fiscaal identificatienummer __________, en met maatschappelijke zetel te _________________, krachtens een volmacht verleend voor notaris ___________ van _________, protocolnummer _____________, op datum van ___________ hierna te noemen ..................


Beide partijen kunnen gezamenlijk worden aangeduid als "de partijen" of individueel als "de partij". De partijen verklaren uit eigen, spontane vrije wil dat zij wederzijds en wederzijds de nodige rechtsbevoegdheid hebben en erkennen om dit contract aan te gaan, waartoe zij
DECLARE


I.Dat de hoofdactiviteit van IDH de bemiddeling op de vastgoedmarkt in Spanje is.


II.Dat de hoofdactiviteit van ......................... de bemiddeling in de vastgoedmarkt in (Land)............ is.


III. Dat de partijen op grond van hun reeds bestaande relatie en wederzijdse kennis zijn overeengekomen een professionele samenwerkingsovereenkomst aan te gaan onder de hierin vastgestelde voorwaarden.


IV. Op grond van de voorgaande overwegingen zijn de partijen uit eigen, spontane vrije wil overeengekomen deze overeenkomst voor professionele samenwerking (hierna "de overeenkomst" genoemd) aan te gaan onder de volgende voorwaarden

CLAUSES

1. Doel

Tijdens de geldigheidsduur van het contract verbinden de partijen zich ertoe samen te werken opdat de Britse kopers de vastgoedprojecten in Spanje kunnen bezoeken in de vorm van een inspectiereis.

2. Duur

De diensten gaan in op de dag na de ondertekening van het contract. Dit contract heeft een looptijd van één jaar vanaf de datum van ondertekening en wordt stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij een van de partijen het contract vóór de verlenging ervan opzegt.

3. Verplichtingen van de partijen.

De onderneming zal zich ertoe verbinden:

1) De samenwerkingsvoorwaarden met Spaanse ontwikkelaars die met IDH hebben ondertekend met betrekking tot inspectiereizen, worden toegelicht en aan ................................ getoond.

2) Ruim op tijd de documentatie met betrekking tot de door zijn cliënten uit te voeren inspectiereis aanleveren, en met name de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, de details van de luchthaven van bestemming, de afstand van de ontwikkelingen en de hotels, alsmede het programma van het inspectiebezoek.

3) ........................................... toestaan reclame te maken voor de eigendommen en ontwikkelingen die door IDH worden aangeboden.

............................................ verbindt zich ertoe:

1) De eigendommen van IDH promoten op vastgoedbeurzen en in het bijzonder tijdens de inspectiereizen.

2) De door zijn cliënten ondertekende overeenkomsten met betrekking tot de inspectiereis aan IDH doen toekomen.

3) Om een vertegenwoordiger of agent van ................................... naar Spanje te laten reizen om de aangeboden eigendommen en ontwikkelingen te bezoeken.

4) ONDERWERP VAN VERGOEDINGEN

4. Vertrouwelijkheid

De partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle informatie met betrekking tot het verrichten van diensten of cliënten, waartoe zij over en weer toegang hebben in verband met het verrichten van de in dit contract bedoelde diensten.

5. Geldigheid van de clausules

Indien een clausule van het Contract of een deel daarvan ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, blijven de overige clausules of delen daarvan geldig en uitvoerbaar.

6. Beëindiging van het contract

In geval van beëindiging van het contract door een van de partijen wegens schending van een van haar verplichtingen uit hoofde van het contract, wordt het contract beëindigd overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

7. Meldingen

Voor kennisgevingen, sommaties en rapporten van welke aard ook waartoe het contract aanleiding geeft, worden de adressen van de partijen geacht die te zijn welke in het contract zijn vermeld. In geval van adreswijziging verbinden beide partijen zich ertoe de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

8. Overdracht van het contract

De partijen mogen hun rechten of verplichtingen uit hoofde van het contract niet aan derden overdragen, tenzij de andere partij daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

9. Persoonlijke gegevens

Beide partijen verbinden zich ertoe de meest absolute geheimhouding te bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens waartoe zij uit hoofde van het contract toegang hebben, en alle wettelijke bepalingen van de organieke wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na te leven. In het bijzonder verbinden de partijen zich ertoe de verwerkte persoonsgegevens of de gegevens waartoe zij toegang hebben gehad tijdens de uitvoering van de dienst, niet toe te passen of te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in het contract zijn opgenomen, noch deze door te geven, zelfs niet voor de bewaring ervan, aan andere personen. De partijen passen op de gegevens die voor rekening van de Cliënt worden verwerkt, de beveiligingsmaatregelen toe die zijn vastgesteld in het Koninklijk Besluit 994/1999, Beveiligingsvoorschriften, in overeenstemming met het soort gegevens dat wordt verwerkt. Na afloop van het contract moeten beide partijen de gegevens aan elkaar terugsturen in hetzelfde formaat als waarin ze zijn verzonden en bewaren ze geen enkele kopie van de gegevens.

10. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Het contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Spanje en is onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Murcia, Spanje.

De partijen verklaren zich akkoord met deze overeenkomst, die zij in twee originele exemplaren verstrekken en ondertekenen, op de hierboven vermelde plaats en datum.

ONDERTEKENING

Ideal Dream Home sl Estate Agent Samenwerking

Calle Canónigo Torres 8
03181
Torrevieja (Alicante)
  • Ideal Dream Homes, SL
  • Calle Canónigo Torres 8
  • 03181 Torrevieja (Alicante)
  • +34865754346
  • +34642807995

© Ideal Dream Homes, SL 2024

Algemene voorwaarden